ISSN 2149-2263 | E-ISSN 2149-2271 Home      
 
Volume : 20 Issue : 2
Current Issue Archive Popular Article Ahead of Print

   
Quick Search

 
Assessment of the relationship between the ambulatory electrocardiography-based micro T wave alternans and the predicted risk score of sudden cardiac death at five years in patients with hypertrophic cardiomyopathy [Anatol J Cardiol]
Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-15945 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2018.15945  

Assessment of the relationship between the ambulatory electrocardiography-based micro T wave alternans and the predicted risk score of sudden cardiac death at five years in patients with hypertrophic cardiomyopathy

Sinem Özyılmaz, Hamdi Püşüroğlu
Department of Cardiology, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey

Objectives: Micro T wave alternans (MTWA) has been associated with poor arrhythmic prognosis in various cardiac disorders. The aim of the study was to assess the relationship between the presence of MTWA and the predicted five-year risk of sudden cardiac death (HCM Risk-SCD) among patients with hypertrophic cardiomyopathy (HCM).
Methods: A hundred and seventeen consecutive HCM patients were included in this prospective observational study. Patients were divided into two groups according to the presence [MTWA(+)group (n=44)] or absence [MTWA(-)group(n=73)] of MTWA on ambulatory (Holter) electrocardiography.
Results: The risk of HCM Risk-SCD (%), the rate of high risk patients (HCM Risk-ECG>6%), the requirement for cardiopulmonary resuscitation (CPR) and implanted cardioverter defibrillator (ICD) therapy, the percentage of some clinical, echocardiographic and Holter findings were all statistically higher in MTWA(+) group than in MTWA(-) group (all p <0.05). Both in the univariate and multiple variate analyses, T wave alternans(+) and the NYHA functional classification assigned that the HCM Risk-SCD is an independent predictor of high risk. In the receiver operating characteristic (ROC) curve analysis, the HCM Risk-SCD>4.9% was identified as an effective cut-off point in MTWA(+) for HCM. The HCM Risk-SCD value of more than 4.9 yielded a sensitivity of 93.2 % and a specificity of 84.5 %.
Conclusion: The presence of the MTWA on ambulatory ECG seems to be significantly associated with increasing percentages of the predicted HCM Risk-SCD score in patients with HCM. MTWA was determined as an independent high-risk indicator for HCM Risk-SCD.

Keywords: Hypertrophic cardiomyopathy, ambulatory electrocardiography, sudden cardiac death, score


Hipertrofik Kardiyomiyopatili Hastalarda Ayaktan Elektrokardiyografiye Dayalı Mikro T Dalga Alternans ve Ön Görülen Beş Yıllık Ani Kardiyak Ölüm Risk Skoru Arasındaki Ilişkinin Değerlendirilmesi

Sinem Özyılmaz, Hamdi Püşüroğlu
Mehmet Akif Ersoy Göğüs ve Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Amaç: Mikro T dalgası alternansı (MTWA) çeşitli kalp hastalıklarında kötü aritmik prognoz ile ilişkili bulunmuştur. Çalışmanın amacı, hipertrofik kardiyomiyopati (HKM) hastalarında MTWA varlığı ile ön görülen beş yıllık ani kardiyak ölüm risk skoru (HKM Risk-AKÖ) arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
Yöntemler: Bu prospektif gözlemsel çalışmaya yüz on yedi ardışık HKM hastası dahil edildi. Hastalar, ayaktan (Holter) elektrokardiyografide MTWA varlığına [MTWA (+) grubu (s = 44)] veya yokluğuna [MTWA (-) grubu (s = 73)] göre iki gruba ayrıldı.
Bulgular: Mikro T dalgası alternansı izlenen grupta HKM Risk-AKÖ skoru(%), yüksek riskli hastalar(HKM Risk-AKÖ>%6), kardiyopulmoner resüsitasyon(KPR), implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör(İKD) ihtiyacı, uygun şoklama(%), ve bazı klinik, ekokardiyografik ve Holter bulgularının yüzdesi MTWA (-) grubuna göre istatiksel anlamlı olarak daha yüksek izlendi(hepsi p <0,05). Hem tek değişkenli hem de çoklu analizlerde, T dalgası alternansı (+) ve NYHA fonksiyonel sınıflaması, HKM Risk-AKÖ 'nun bağımsız yüksek risk belirleyicisi olduğu görüldü. Receiver operating characteristic (ROC) eğrisi analizinde, HKM’li hastalarda, MTWA pozitifliği için Risk-AKÖ skoru > %4,9 olması etkin bir kesme noktası olarak tanımlandı. HKM Risk-AKÖ değerinin 4,9'dan daha fazla olması, % 93,2'lik bir duyarlılık ve % 84,5'lik bir özgüllük sağlamıştır.
Sonuç: HKM'li hastalarının ayaktan EKG'sinde mikro T dalga alternansı varlığının ön görülen HKM Risk-AKÖ skorunun artan yüzdeleri ile anlamlı olarak ilişkilisi olduğu görünmektedir. MTWA, HCM Risk-AKÖ için bağımsız bir yüksek risk göstergesi olarak belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hipertrofik kardiyomiyopati, ayaktan elektrokardiyografi, ani kardiyak ölüm, skor
Corresponding Author: Sinem Özyılmaz, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
 
KARE Publishing | Copyright © 2018 Turkish Society of Cardiology